Algemene voorwaarden Wijtypen

Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen die opdrachtgever met Wijtypen aangaat en
  zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Wijtypen voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Wijtypen en opdrachtgever, wordt opdrachtgever geacht bij voorbaat kennis te hebben gehad van toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in kennis stellen van de Algemene Voorwaarden aan personen die geen partij zijn bij de overeenkomst, maar toch van de diensten van Wijtypen gebruik maken.
 4. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met Wijtypen.

Artikel 2 Offertes en Aanbiedingen

 1. Alle offertes zijn 7 dagen geldig.
 2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Tarieven

 1. Prijzen worden berekend aan de hand van de gebruikelijke tarieven van Wijtypen zoals beschreven op https://wijtypen.com/tarieven/
 2. Het tarief voor de geleverde dienst wordt afgerond op hele minuten.
 3. Om voorafgaande zekerheid te vragen voor beoogde kosten heeft Wijtypen het recht een voorschot aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien de kosten bij een transcriptiebureau lager zijn, dan worden de kosten van Wijtypen verlaagd. De totale kosten zullen met minimaal 1 euro lager zijn dan deze desbetreffende transcriptiebureau (laagste prijsgarantie).

Artikel 4 Informatievoorziening Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever dient Wijtypen van alle benodigde opnamemateriaal te voorzien. Opdrachtgever dient zelf eerlijk te zijn over de kwaliteit van de opname. In alle redelijkheid dient deze naar behoren te zijn, wat inhoudt dat minimaal 80% van de informatie op de opname in één maal verstaanbaar moet zijn. Indien dit niet het geval blijkt, rekent Wijtypen extra vergoeding conform de gebruikelijke tarieven.

Artikel 5 Geheimhouding

 1. Wijtypen gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met uw audio om. Wijtypen biedt graag de mogelijkheid een geheimhoudingsverklaring voor u te ondertekenen, waarmee Wijtypen zich verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering en verwerking van de opdracht zijn betrokken, tenzij een wettelijke of beroepsplicht bekendmaking vergt. Uw audio zal dan ook in geen enkel geval voor interne leer-doeleinden gebruikt worden. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die door opdrachtgever ter beschikking is gesteld.

Artikel 6 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken,
  voorzien of niet voorzien, waarop Wijtypen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wijtypen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Wijtypen of van derden daaronder begrepen.
 2. Voor zover Wijtypen ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen, is Wijtypen indien mogelijk gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7 Annulering

 1. Indien opdrachtgever na het inleveren van de opname de opdracht wenst te annuleren, wordt afhankelijk van het reeds verrichte werk een percentage van de afgesproken prijs in rekening gebracht, met een minimum van 10%.

Artikel 8 Selectie en klachtbehandeling

 1. Klachten na beëindiging van de werkzaamheden kunnen te allen tijde schriftelijk worden ingediend. Indien het werk incorrect is geleverd, waarin de inhoud van de audio van goede kwaliteit (niet meegerekend benamingen, begrippen, namen etc.) kan dit de opdrachtgever ontslaan van zijn betalingsplicht (kwaliteitsgarantie).

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever vrijwaart Wijtypen voor aanspraken van derden, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door Wijtypen verrichtte werkzaamheden.
 2. Wijtypen is niet aansprakelijk voor het verwerken van een door opdrachtgever foutief verstuurd bestand.

Artikel 10 Betaling

 1. Opdrachtgever ontvangt het uitgetypte document nadat Wijtypen een ontvangst van betaling binnen heeft.
 2. Opdrachtgever is verplicht binnen uiterst 14 dagen na het verstrijken van de uitvoeringstermijn de betaling voldaan te hebben.
 3. Bij geen, niet tijdig of niet volledige betaling door de opdrachtgever, wordt er ook geen document verstrekt. Wel blijft opdrachtgever het afgesproken bedrag verschuldigd en na 7 dagen na afloop uitvoeringstermijn zal de wettelijke rente in werking treden. Pas wanneer opdrachtgever na die termijn aan de betaling voldoet, wordt het document afgeleverd.
 4. Alle kosten, zowel in als buiten rechte, inclusief kosten van rechtskundige bijstand, die Wijtypen moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Het is opdrachtgever niet toegestaan door hem verschuldigde bedragen aan Wijtypen, te compenseren met bedragen die hij meent tegoed te hebben van Wijtypen.
 6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever en/of opdrachtgever zijn bedrijf aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of woonplaats naar het buitenland verplaatst, zullen de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn door Wijtypen.

Artikel 11 Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht zorg te dragen voor het juiste opnamebestand.
 2. Opdrachtgever is verplicht eerlijkheid te verschaffen over de kwaliteit van het opnamebestand indien deze abominabel is.

Artikel 12 Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Wijtypen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Wijtypen en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de rechtbank te Zeeland-West-Brabant.